Activiteiten Intell & Insights 2021 - NBTC
Waag in Leiden
Waag in Leiden
Activiteiten

Activiteiten Intell & Insights 2021

Relevante kennis en data staan aan de basis van al onze activiteiten. Ook in 2021 zetten we ons in om interessante data te verkrijgen, te duiden en te delen. Dat doen we mét en vóór de sector. Want met de juiste marktkennis kunnen wij en u een effectievere bijdrage leveren aan de realisatie van Perspectief 2030. De volgende activiteiten staan op de planning:

 • Monitoring
 • Marketkennis internationale markten
 • Marketkennis zakelijke markt
 • Dashboard & Kennispublicaties
 • Segmenteren met Glocalities
 • Samenwerkingsverbanden
 • Marktspecifieke programma’s

Monitoring

Vakantie Sentiment Monitor
We continueren onze Vakantie Sentiment Monitor, een vervolg op de studie die in 2020 is gestart. Dit jaar meten we zes keer het reissentiment en de vakantieplannen onder Nederlanders en internationale reizigers uit onze zes kernmarkten (Duitsland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en China). Gemiddeld genomen vindt er dus elke twee maanden een meting plaats, We passen deze aan als de actualiteit daar om vraagt. Voor de vergelijkbaarheid is het belangrijk dat de vragenlijst bij elke meting gelijk blijft, maar het is wel mogelijk om per meting een aantal relevante en actuele stellingen toe te voegen.

City Monitor
Dit is een studie naar de bekendheid en het imago van tien Nederlandse steden onder internationale stedenreizigers uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De studie bevat mogelijkheden om additionele (maatwerk)vragen toe te voegen. Het veldwerk start bij voldoende interesse in het laatste kwartaal van 2021.

Watersportmonitor
We inventariseren in het eerste kwartaal de onderzoeksbehoefte bij onze partners op dit vlak. Vervolgens werken we een onderzoeksopzet en timing uit, waarna we de coördinatie van het onderzoek in opdracht van de partners op ons nemen. De verwachting is dat het veldwerk van dit onderzoek na de zomer start.

Monitor Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk
De monitor geeft inzicht in de effecten van beleid en marketingactiviteiten op deze drie markten. Eind 2019 voerden we een vergelijkbare studie uit. We hebben de mogelijkheid om additionele (maatwerk)vragen toe te voegen.

Toeristisch Bezoek aan Steden
De opvolger van het huidige onderzoek van NBTC-NIPO Research naar het toeristisch bezoek aan Nederlandse (middel)grote steden. De werving voor deelname aan het onderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal van 2021, waarna de eerste meting in april plaatsvindt. De studie loopt jaarrond en geeft inzicht in onder andere het aantal bezoekers en bezoeken aan de steden, maar ook de economische waarde die daarmee gepaard gaat.

Marktkennis internationale markten

Kennisdeling internationale markten
Kennis uit onze belangrijkste herkomstmarkten is essentieel voor de succesvolle uitvoering van activiteiten en beleid. Dit jaar is er veel aandacht voor actualiteiten rondom COVID-19 en de Brexit. Ook kunt u reguliere updates uit de markten over actuele thema’s verwachten, zoals nieuwe afleveringen in de videoserie China Keeps Turning. Daarnaast zijn er rondetafelgesprekken, onder andere over travel trade en Meetings & Conventions. De gebruikelijke Marketscans breiden we uit met halfjaarlijkse trendrapportages. Ook verschijnen er specifieke marktrapporten rondom bijvoorbeeld travel trade en het aantrekken van toeristische bezoekers.

Marktkennis zakelijke markt

Digitaal magazine zakelijk toerisme
Jaarlijks presenteren we de kerncijfers van de zakelijke markt in een online magazine. Dit magazine geeft inzicht in de trends en ontwikkelingen binnen de wereldwijde zakenreismarkt, internationale congresstatistieken en cijfers over nationale en internationale zakenreizen in Nederland. Uiteraard gaat het magazine dit jaar specifiek in op de invloed van COVID-19 op de zakenreismarkt.

Onderzoek impact & legacy congressen
Binnen de sector wordt al langer gesproken over de noodzaak om niet alleen te kijken naar de economische meerwaarde van zakelijke bijeenkomsten in termen van bijvoorbeeld het aantal overnachtingen of de bestedingen van bezoekers. Ook de bredere betekenis voor maatschappij en samenleving is van belang. Ondanks de consensus binnen de sector, is het in de praktijk moeilijk gebleken om deze bredere meerwaarde daadwerkelijk in beeld te brengen. Reden voor NBTC om een onderzoek te starten. Het doel? Het geven van (kwalitatief) inzicht in de impact van zakelijke evenementen voor de Nederlandse economie en samenleving. De oplevering van het onderzoek wordt verwacht in april 2021.

Dashboard & kennispublicaties

Dashboards

 • Staat van Bestemming Nederland: dit dashboard bevat de laatste cijfers over het inkomend toerisme, waaronder de meest recente CBS-cijfers uit de Statistiek Logiesaccommodaties. Ook bevat het een model dat de impact van toerisme weergeeft op basis van een reeks indicatoren.
 • Arbeidsmarktmonitor Toerisme: dit dashboard geeft een integraal overzicht van aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector toerisme en onderdelen daarbinnen. Variërend van het aantal bedrijven, banen en baankenmerken tot arbeidsmobiliteit, onderwijs en baankansen.

Kennispublicaties
Opgedane kennis en ervaring met activiteiten en pilots delen we actief en stellen we regelmatig beschikbaar in rapporten en kennissessies. Thema’s die in 2021 onder andere aan de orde komen zijn: internationale reistrends, customer journey per herkomstmarkt, campagne best practices, online A/B testen, digitale accessibility, content distributie, website personalisatie en media trends.

Op het gebied van bezoekersmanagement hebben we in 2020 verschillende publicaties gedeeld, waaronder deze handreiking en dit overzicht van vergelijking van instrumenten voor bezoekersmanagement. In 2021 gaan we dit onderwerp op kennisvlak verder uitdiepen, bijvoorbeeld door kennis te delen uit de fieldlabs die we willen opzetten, waarin ervaring wordt opgedaan met verschillende tools voor bezoekersmanagement. Op nbtc.nl delen we de laatste inzichten over het inkomend toerisme en onze verwachting voor het huidige jaar in de publicatie ‘Cijfers internationale bezoekers NL 2021’.

Segmenteren met Glocalities

Om bezoekers te verleiden tot een bezoek aan Nederland, is het belangrijk om te weten met wat voor soort mensen we te maken hebben. Met het segmentatiemodel Glocalities bepaalt NBTC de doelgroepen die het meest interessant zijn voor de ontwikkeling van een duurzame bestemming Nederland. De doelgroepen worden binnen NBTC gebruikt voor onder andere de internationale positionering, bestemmingsontwikkeling en marketing van bestemming Nederland. Meer informatie over het model en de doelgroepen leest u hier.

In 2021 inventariseren we de kennisbehoefte als het gaat om de Glocalities-doelgroepen. Van welke doelgroepen willen we meer weten en welk vervolgonderzoek is daarvoor nodig? Deze inventarisatie kan leiden tot extra verdiepend onderzoek en verdere verrijking van de segmentatie. Ook delen we in kennissessies meer informatie over de doelgroepen met geïnteresseerden uit de sector.

Samenwerkingsverbanden 

Landelijke Data Alliantie (LDA)
De LDA heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk. Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers. NBTC coördineert de LDA vanuit het programmabureau en zit de LDA-programmaraad voor. Daarnaast zijn we projectleider van een aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten:

 • Onderzoek Inkomend Toerisme: inzicht in de customer journey van de internationale verblijfstoerist in Nederland.
 • Onderzoek Inkomend Dagbezoek (DE/BE): inzicht in de omvang en customer journey van de Belgische en Duitsland dagbezoekers in Nederland.
 • Nieuw vrijetijdsonderzoek: de opvolger van het huidige CVTO van NBTC-NIPO Research.

Elk project kent een werkgroep, waar mensen vanuit verschillende alliantiepartners lid van zijn. NBTC neemt als projectleider de onderzoekscoördinatie op zich en organiseert de financiering. De werkgroep denkt mee op de inhoud en adviseert over kennisdeling.

Data & Development Lab (DDL)
Het Data & Development Lab gaat zijn derde jaar in als samenwerking en heeft al veel mooie publicaties opgeleverd. Samen met het CBS en CELTH stimuleren we experimenten en innovaties voor betere data en inzichten voor de sector.

Data Center Toerisme (DCT)
In ons Data Center Toerisme ligt de focus op regionalisering van data en op de ontsluiting van nieuwe data, zoals over de aanbodzijde van de markt.

Marktspecifieke programma’s

China Tourism Academy
De samenwerking met de CTA richt zich op het delen van beschikbare kennis over de Chinese reismarkt. Ook bespreken we de mogelijkheden om additioneel onderzoek te doen onder de Chinese internationale reiziger.

Studiereizen
Voor 2021 zijn er programma’s naar Duitsland en Vlaanderen, waarbij deelnemers in een driedaags programma op een intensieve en alternatieve manier kennis kunnen opdoen over deze voor Nederland belangrijke markten. Deze programma’s gaan door bij voldoende belangstelling. Daarnaast is er een programma naar Frankrijk gepland rondom het succesvol vitaal houden van plattelandsgemeenten. Voor alle studietours geldt dat deze gepland staan voor het najaar en alleen doorgaan als internationaal reizen weer mogelijk is.

Meld u nu aan voor de activiteiten en neem contact op met Marieke Politiek

Manager Intell & Insights

Bekijk meer over dit onderwerp