Disclaimer

Belangrijk: alle bezoekers dienen dit te lezen

1. Definities

1.1 Bezoeker = een ieder die de website van NBTC Holland Marketing bezoekt of gebruik maakt van (een deel van) de informatie van de NBTC website.
Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz, die zich op de NBTC website bevinden.
NBTC Holland Marketing = Stichting NBTC Holland Marketing, gevestigd in Den Haag. In het buitenland bekend als Netherlands Board of Tourism & Conventions.
NBTC website = alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze sitevoorwaarden door NBTC op van toepassing zijn verklaard of waarop door NBTC naar deze sitevoorwaarden wordt verwezen.

Sitevoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven. 

2. Toepasselijkheid

2.1 Op het bezoek van de NBTC website en het gebruik van de informatie (waaronder alle aanbiedingen op de NBTC website en alle diensten die NBTC verleent) zijn deze sitevoorwaarden van toepassing. Indien de bezoeker de sitevoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de bezoeker geen gebruik maken van de NBTC website en de door NBTC aangeboden aanbiedingen en diensten.
2.2 NBTC heeft het recht de sitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. NBTC zal de bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepage van de NBTC website. 

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de NBTC website en de informatie bij NBTC.
3.2 De bezoeker is ten aanzien van de NBTC website en de informatie slechts bevoegd de NBTC website door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (©Netherlands Board of Tourism & Conventions 2014 of ©NBTC Holland Marketing 2014) duidelijk zichtbaar te zijn.
3.3 De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de NBTC website mag worden opgeslagen of gereproduceerd worden in een andere website of worden geframed.
3.4 De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NBTC, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de NBTC website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk.
3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze sitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door NBTC op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-. 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel NBTC ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft NBTC geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de NBTC website.
4.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 NBTC is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van de NBTC website of de informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige site waarnaar op de NBTC website een link is opgenomen of enige website waarop een link is opgenomen naar de NBTC website;
(c) inbreuk door (het gebruik van) de NBTC website of de informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NBTC.
4.4 Indien via de NBTC website overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is NBTC op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze sitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en NBTC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.5 Hoewel NBTC ernaar streeft dat de NBTC website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is NBTC niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de NBTC website om welke reden dan ook. Toegang tot de NBTC website mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. NBTC heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de NBTC website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. NBTC is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

5. Apparatuur

5.1 De bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de NBTC website te bezoeken en gebruiken. NBTC is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de NBTC website. 

6. Persoonlijke informatie

6.1 Tijdens het bezoek aan de NBTC website wordt persoonlijke informatie van de bezoeker verzameld en verwerkt door NBTC. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van NBTC.

7. Reacties op weblog

NBTC is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op dit weblog plaatsen – bijvoorbeeld in een reactie – en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van NBTC of haar partners.
NBTC kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers van NBTC. Mocht u op de websites van NBTC materiaal aantreffen, waarvan u de auteursrechten bezit en waarvoor geen toestemming is verleend, of content die in strijd met deze bepaling op de weblog is geplaatst, dan vragen wij u contact op te nemen met NBTC via info@holland.com.

NBTC en de vaste bloggers besteden zorgvuldige aandacht aan het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. NBTC aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Anonieme reacties of reacties geplaatst onder een valse naam, bedoeld om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.
Voor de reactie mogelijkheid op de weblog worden de volgende spelregels in acht genomen:

  • Reageer gerust op de blog of discussie die gepost is. Reacties die op de betreffende blogpost of onderwerp geen betrekking hebben (off-topic), kunnen door de redactie van NBTC worden verwijderd of verplaatst.
  • Content op het gebied van pornografie, content die discriminatie, smaad, laster en/of treiterij of onnodige scheldpartijen bevat, of oproept tot haat wordt door NBTC verwijderd.
  • Niet toegestaan zijn teksten, advertenties en internetlinks die naar het oordeel van de redactie als doel hebben producten of diensten te promoten, die door derden worden aangeboden. Verder is het opnemen van URL’s in een reactie slechts toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen naar het oordeel van de redactie niet beledigend of aanstootgevend zijn. Uitingen in strijd met het voorgaande zullen door de redactie worden geweigerd of verwijderd.
  • Het noemen van namen en/of persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of e-mailadressen, namen, telefoonnummers) is vanwege de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet toegestaan. 
  • Reacties die inbreuk doen op het auteursrecht of copyright worden verwijderd.
  • Het overdreven gebruik van hoofdletters, vet, cursief of onderstreepte tekst, vele uitroeptekens etc. is niet toegestaan. 
  • Maak geen misbruik van de website. We vertrouwen erop dat u verantwoordelijk bent, en andere gebruikers respecteren dat vertrouwen, dus wees alstublieft een van hen.
  • Het (stelselmatig) overtreden van deze spelregels wordt niet geaccepteerd. Indien nodig zal de redactie van NBTC hierop ingrijpen en reacties of personen verbannen van de site.
  • Mocht er sprake zijn van misbruik of handelen in strijd met de voorwaarden van NBTC dan kan degene aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.
  • NBTC behoudt zich te allen tijde het recht voor enige op haar weblog geplaatste content om welke reden dan ook, en al dan niet met opgave van de reden, tijdelijk of permanent aan te passen, te verwijderen of te blokkeren. 

8. Toepasselijk recht en geschillen

8.1 De sitevoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en NBTC wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen NBTC en de bezoeker.
8.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de NBTC website bezoekt.
8.3 Indien deze sitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze sitevoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
8.4 Deze sitevoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.
8.5 Op de overeenkomst, gesloten met NBTC, zijn de algemene voorwaarden van NBTC van toepassing. Meer informatie over de algemene voorwaarden kunt u hier vinden.

U kunt contact opnemen met NBTC Holland Marketing onder het volgende adres: 

NBTC Holland Marketing

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27192610
Kantoor: Prinses Catharina Amaliastraat 5, 2496 XD Den Haag, Nederland

Postadres: NBTC Holland Marketing, Postbus 63470, 2502 JL Den Haag, Nederland
E-mail: info@holland.com