Bescherm de kust

De Nederlandse kust oefent een grote aantrekkingskracht uit op buitenlandse bezoekers. De kust is één van de belangrijkste toeristische trekkers voor internationale bezoekers. Met name bij Duitsers en Belgen is de Nederlandse kust populair. In 2017 verbleven zo’n 2,6 buitenlandse bezoekers aan de Nederlandse kust, waarvan meer dan 1,8 miljoen Duitsers en ruim 400.000 Belgen. In totaal gaven de buitenlandse bezoekers daarbij bijna 1,1 miljard euro uit. De redenen die Belgen en Duitsers aangeven waarom ze zo graag naar onze kust komen, zijn het uitzicht, de natuur en de rust. Maar hoe houden we de kust in tact?

Ondertekening Kustpact

Provincies, kustgemeenten en diverse belanghebbenden hebben in 2017 onder leiding van toenmalig Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, overeenstemming bereikt over een nationaal kustpact. In dit kustpact maken partijen afspraken over grenzen aan nieuwe recreatieve bebouwing op het strand en in de duinen.

Schultz: ”Niemand wil de kust volbouwen. Om te zorgen dat dat ook niet gebeurt, is er een zonering afgesproken. Die zonering, waarover betrokken partijen afspraken gaan maken, geeft duidelijkheid over in welke delen van de kustzone geen nieuwe recreatieve bebouwing is toegestaan en in welke delen wel en onder welke voorwaarden. Zo wordt er een goede balans tussen bescherming en behoud van de kust en de ontwikkeling van de kustzone gevonden.”

De kustzone bestaat uit de Noordzeekust van de Waddeneilanden, de Hollandse kustboog en de Zuidwestelijke Delta, inclusief de mondingen van de zeearmen. Op land bestaat de kustzone uit het strand, alle duingebieden en een strook landinwaarts waar het ruimtegebruik, de economie en ecologie rechtstreeks onder invloed staan van de zee.

NBTC ondertekent kustpact

NBTC heeft het kustpact ondertekend waarmee wij een juiste balans tussen rust, ruimte, natuur en recreatieve (overnachtings)mogelijkheden onderschrijven. Er dient voldoende passend aanbod te zijn die de natuurbeleving niet in de weg staat. Onze overweging om het kustpact mede te ondertekenen is ingegeven vanuit deze balans. Daarnaast is ook het belang van de vraagzijde meegenomen; het belang van een aantrekkelijke, onderscheidende Nederlandse kust voor (inter)nationale bezoekers.

Jos Vranken: “Het kustpact is ons inziens niet de overwinning van ‘beschermen’ noch ‘beleven’. Het borgt de balans en verbinding tussen deze twee kanten van dezelfde medaille. Het zou goed zijn wanneer provincies, gemeenten nu ruimte geboden wordt om in samenwerking met alle belanghebbenden tot goede zonering te komen, in de geest van het Kustpact. Het Kustpact en de zonering hebben geen baat bij (verdere) polarisering tussen beschermen en beleven, natuur en recreatie. Het moet juist ruimte bieden aan de gezamenlijke invulling en uitwerking van het Kustpact met respect voor ieders positie.”

Strategie

De kust is en blijft een belangrijk onderdeel van de internationale marketing van ons land. NBTC zet zich in om, samen met partners, de Nederlandse kust blijvend onder de aandacht te brengen van (potentiële) bezoekers. Buitenlandse bezoekers worden verleid om ook in het laagseizoen een bezoek te brengen aan de Nederlandse kust. Dit past bij de HollandCity-strategie van NBTC waarin spreiding van bezoekers in tijd en ruimte centraal staat.

Lees hier de samenvatting Kustmonitor 2015.